M Share

M Share tập hợp các tin bài, nội dung về quản trị đúng.
Thông tin hoạt động, sự kiện của cộng đồng quản trị đúng - nơi tham gia sôi nổi, giao lưu, kết nối cũng như học tập, chia sẻ tri thức quản trị đúng mỗi ngày của hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Tri thức quản trị đúng từ M Share trong thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp, tổ chức. MRD Connect xác định tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được áp dụng và tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thực tế vận hành doanh nghiệp, tổ chức. Doanh nghiệp, tổ chức của bạn cũng có thể chính là câu chuyện tiếp theo trong ứng dụng M Share.